PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ ENERGETYKI POZYSKUJĄCEJ PRĄD ZA POMOCĄ TECHNOLOGII FOTOWOLTAICZNEJ POD NAZWĄ „MÓJ PRĄD”

Program ten jest pierwszym tak dużym projektem wspierającym rozwój technologii fotowoltaicznej w Polsce. Ma również za zadanie, wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej, ponieważ skierowany jest do osób fizycznych, którzy zdecydują się wybudować instalacje produkującą prąd na własne potrzeby, a wielkość instalacji nie przekracza 10 kWp mocy.

Ile wynosi budżet na program „Mój Prąd”

Całkowity budżet na program to 1 000 000 000 zł co wystarczy na 200 000 instalacji

Kto może skorzystać z tego programu?

Wszystkie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową [producent i dystrybutor energii jest tą samą firmą] z producentem energii, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji.

W jaki sposób działa program?

Każdy kto wybuduje instalacje, produkującą prąd na własne potrzeby, może starać się o dofinansowanie kosztów budowy tej instalacji do wysokości 50%. Jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jedną instalacje.

Gdzie, w jakiej formie i terminie, można składać wnioski o wsparcie?

Wnioski należy składać do: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.

Wnioski w wersji papierowej składa się bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, kancelaria główna przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30 – 15:30. lub przesłać drogą pocztową do dnia 18.12.2020 r. lub wyczerpania środków.

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na komputerze lub ręcznie.

Istnieje możliwość złożenia wniosku również „on line”. Niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, lub e-dowód.

Jak to zrobić?

Najpierw przygotuj wersje elektroniczne niezbędnych dokumentów, które należy załączyć do wniosku o dofinansowanie.

- kopia FV za montaż instalacji fotowoltaicznej

- dowód zapłaty FV, lub oświadczenie o dokonanej zapłacie

- oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wnioskodawców Programu Mój Prąd

- zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego, wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano

- oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji [tylko w przypadku, gdy instalacja była zamontowana samodzielnie, pod warunkiem posiadania przez osobę montującą niezbędnych kwalifikacji].

Po przygotowaniu elektronicznych wersji dokumentów należy:

- wejdź na stronę www.gov.pl

- kliknij panel „Mój Prąd”

- kliknij przycisk „Złóż wniosek o dofinansowanie”

- zaloguj się za pomocą profilu zaufanego, lub za pomocą e-dowodu

- wypełnij wniosek [upewnij się, że podałeś poprawne dane osobowe i poprawny adres e-mail, to na niego otrzymasz wszystkie niezbędne informacje włącznie z decyzją

- dołącz wymagane załączniki

- sprawdź poprawność wypełnienia wniosku i podpisz go za pomocą profilu zaufanego, lub e-dowodu

- wyślij wniosek wraz z załącznikami

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP, oraz na adres e-mail podany we wniosku.

Pamiętaj, że po wysłaniu wniosku nie możesz go już edytować, lub podmieniać.

Informacje o ewentualnych brakach i błędach we wniosku otrzymasz na podany adres e-mail.

Wysłanie wniosku jest bezpłatne.